Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

5591 568e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
8747 3a8c 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
7135 67c5 390
Puszkowa
8482 619d 390
Puszkowa
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
3035 b3c0 390
Puszkowa
0049 4778 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
At a meeting just outside Paris, a fifteen-year-old girl came up to me and said that she'd been to see [The Double Life of] Véronique. She'd gone once, twice, three times and only wanted to say one thing really - that she realized that there is such a thing as a soul. She hadn't known before, but now she knew that the soul does exist. There's something very beautiful in that. It was worth making Véronique for that girl. It was worth working for a year, sacrificing all that money, energy, time, patience, torturing yourself, killing yourself, taking thousands of decisions, so that one young girl in Paris should realize that there is such a thing as a soul. It's worth it.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Puszkowa
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
2621 40c4 390

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
6260 ab7f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Reposted fromelavator elavator viabarock barock
Puszkowa
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Puszkowa

I'm underground. I fell down.
I'm freaking out, where am I now?
Upside down and I can't stop it now.
It can't stop me now.

Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
Puszkowa
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
Puszkowa
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka

March 05 2017

Puszkowa
7473 7468 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl